Ostu-müügitingimused

nordiclogs.ee ostu-müügieeskirjad

VERSIOON 28.12.2021

 

1.    MÕISTED
1.1.    Eeskirjad – käesolevad „nordiclogs.ee ostu-müügieeskirjad“, mis kehtivad Ostja igale ostule, mis on tehtud ühel punktis 3.1 nimetatud viisil, ja igale Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Ostu-müügilepingule.
1.2.    Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
1.3.    Kaup – kaup, mis on müügil nordiclogs.ee veebilehel.
1.4.    nordiclogs.ee – internetipõhine kauplemiskoht, mis asub aadressil nordiclogs.ee, millel müüakse Müüjate kaupu ja mille pidaja on Nordic Logs OÜ, registrikood 16654175, Palu tn 9, 68604 Tõrva, Valgamaa. nordiclogs.ee on Müüja üksnes tema poolt müüdavate kaupade suhtes. nordiclogs.ee võib sõltuvalt kontekstist viidata internetipõhisele kaupemiskohale või Nordic Logs OÜ-le kui kauplemiskoha pidajale
1.5.    Konto – Ostja nordiclogs.ee veebilehel ja/või mobiilirakenduses loodud kliendikonto.
1.6.    Leping – Ostja ja Müüja vahel sõlmitav vastavate Kaupade ostu-müügileping, mis loetakse sõlmituks Tellimuse kinnitamise hetkest. Loetakse, et iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingu tingimused on identsed nende Eeskirjade tingimustega ja sellised Lepingud kuuluvad poolte poolt täitmisele nende Eeskirjade alusel.
1.7.    Müüja – kaubatellimuses nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kelle kaupu müüakse veebilehel nordiclogs.ee ja kes neist Eeskirjadest juhindudes vastutab Ostja esitatud tellimuse täitmise eest. Müüja, kellega sõlmitakse vastava Kauba ostu-müügileping, juhindudes neist Eeskirjadest, kuvatakse müüdava Kauba kirjelduse juures ning vastava Müüja rekvisiidid kantakse kaubatellimusse ning Ostjale esitatavale ostukinnitusele ja/või arvele.
1.8.    Ostja – isik, kes nordiclogs.ee veebilehel kaupu ostab ning kes on 1) täielikult teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on täisealine, kelle teovõimet ei ole piiratud kohtulikult; 2) vähemalt 15- kuni 18-aastane alaealine isik, oma seadusliku esindaja eelneval nõusolekul ; 3) juriidiline isik.
1.9.    Pooled – Ostja ja Müüja koos.
1.10.    Privaatsuspoliitika – Kaup24.ee kinnitatud dokument, mis sisaldab peamisi Isikuandmete kogumise, säilitamise, käitlemise ja hoidmise eeskirju nordiclogs.ee kasutamisel. nordiclogs.ee privaatsuspoliitika ei hõlma Isikuandmete töötlemist, kui selliseid andmeid töötleb Müüja. Isikuandmete töötlemist, mida teostab Müüja, teostatakse Müüja poolt sätestatud korras. Enne kaupade ostmist ja selle lepingu sõlmimist Müüjaga, peab Ostja hoolikalt tutvuma Müüja kohaldatava isikuandmete töötlemise poliitikaga.
1.11.    Tarbija – füüsilisest isikust Ostja, kelle poolt nordiclogs.ee kasutamine ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
1.12.    Tellimus – Ostja poolt esitatud soov osta nordiclogs.ee-s müügil olevat Kaupa, mis on täpsustatud samas Tellimuses.
2.    ÜLDSÄTTED
2.1.    Ostja kinnitab, et on Eeskirjad läbi lugenud, linnukese märkimisega väite „Olen tutvunud nordiclogs.ee kaupade ostu-müügi eeskirjadega ja nõustun nendega“ juurde. Sel viisil kinnitatud Eeskirjad on Pooltele siduv juriidiline dokument, milles sätestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja kauba eest maksmise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ja muud veebilehel nordiclogs.ee Kauba ostmise ja müümisega seotud tingimused.
2.2.    Konto loomisega veebilehel nordiclogs.ee kinnitab Ostja Eeskirjad juba esimesel registreerimisel. Pärast Ostja poolt Eeskirjade kinnitamist esmaregistreerimise (konto loomise) ajal kohaldatakse Eeskirju kõigile Ostja poolt veebilehel nordiclogs.ee tehtud ostudele ja kõigile ostu-müügilepingutele, mis sõlmitakse Müüjatega enne uuendatud Eeskirjade avaldamist. Eeskirjade uuendamisel rakendatakse selles punktis kirjeldatud korda alates nende avaldamisest veebisaidil nordiclogs.ee ning uuendamisest teavitatakse Ostjaid vastavalt Eeskirjade punktile 2.4.
2.3.    Veebilehel nordiclogs.ee võivad osta vaid need Ostjad, kes on määratletud Eeskirjade punktis 1.8. Ostja, kinnitades Eeskirjad ning tutvudes Privaatsuspoliitika (Eeskirjade punkt 2.5) ja nordiclogs.ee kasutamise Eeskirjadega, kinnitab, et tal on õigus osta kaupa nordiclogs.ee-st.
2.4.    nordiclogs.ee-l on õigus ärilistel vajadustel või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustel Eeskirju ühepoolselt muuta või täiendada. Sellest teavitatakse Ostjaid, kui nad logivad sisse oma Kontosse või kui nad ostavad kaupu valitud Müüjalt pärast Eeskirjade uue versiooni jõustumist.
2.5.    Ostja on kohustatud tutvuma nordiclogs.ee kinnitatud ja avalikult avaldatud Privaatsuspoliitikaga. Ostja Isikuandmed edastatakse ka Müüjale, kellelt Ostja Kaupa ostab, ja selliseid Isikuandmeid töödeldakse vastavalt tellimuses nimetatud Müüja sätestatud korrale ning vastavalt nordiclogs.ee ja Müüja vahel sõlmitud lepinguga võetud kohustustele seoses isikuandmete turvalisusega.
2.6.    Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab kõigil juhtudel toimiva ja Ostjale kuuluva e-posti aadressi edastamise eest Müüjale ainuisikuliselt Ostja.
3.    KAUPADE TELLIMINE, OSTU-MÜÜGIÕIGUSLIKE SUHETE LOOMISE HETK
3.1.    Ostja võib tellida Kaupu nordiclogs.ee-st valides ühe alljärgnevatest viisidest:
3.1.1.    interneti teel, registreerudes veebilehel nordiclogs.ee (sisestades oma kasutajanime ja salasõna);
3.1.2.    interneti teel, registreerumata veebilehel nordiclogs.ee;
3.1.3.    saates tellimuse meilile info@nordiclogs.ee.
3.2.    Kaupade tellimisel interneti teel peab Ostja vastavatel nordiclogs.ee süsteemis olevatel andmeväljadel märkima kaubatellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud isikuandmed, mida nordiclogs.ee töötleb vastavalt Privaatsuspoliitikale.
3.3.    Kui Ostja, valides ostetavad Kaubad ja moodustades ostukorvi, täidab kõik tellimisetapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitamine ning makse teostamine, loetakse, et Müüja ja Ostja vahel on tekkinud müügilepinguline suhe ja on sõlmitud Leping. Ostjat teavitatakse tellimuse kinnitamisest, saates vastava teate Ostja e-posti aadressil. Müüja saadab Ostjale Ostja määratud e-posti aadressile lingi kehtivatele Eeskirjadele koos tellimuse kinnitusega.
3.5.    Eeskirjade kinnitamisega nõustub Ostja, et tema tellitud Kaupade eestikeelne kasutusjuhend esitatakse hiljemalt kauba kohaletoimetamise ajal Ostja nimetatud e-posti aadressil. Kogu oluline teave Kauba ja selle omaduste kohta on esitatud Müüja kaubakirjelduses veebilehel nordiclogs.ee.
3.6.    Iga Ostja tellimus salvestatakse nordiclogs.ee-s ja Müüja andmebaasis nordiclogs ja Müüja privaatsuseeskirjades sätestatud korras.
4.    OSTJA ÕIGUSED
4.1.    Ostjal on õigus osta Kaupu ja tellida teenuseid nordiclogs.ee-st käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.
4.2.    Ostjal on õigus Lepingust taganeda või Kaup vahetada käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.
4.3.    Ostjal on ka kõik muud õigused, mis on sätestatud neis Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas, nordiclogs.ee kasutamise eeskirjades ja Eesti Vabariigi õigusaktides, ning mille kasutamine ei ole piiratud käesolevate Eeskirjadega. Sealhulgas on Ostjal õigus Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse korral kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid kooskõlas käesolevate Eeskirjade tingimustega.
5.    OSTJA KOHUSTUSED
5.1.    nordiclogs.ee kasutamisel on Ostja kohustatud täitma oma seadusest tulenevad kohustused, järgima käesolevaid Eeskirju, Privaatsuspoliitikat, nordiclogs.ee kasutamise eeskirju, muid tingimusi, mida on selgesõnaliselt kirjeldatud nordiclogs.ee-s, ega tohi rikkuda Eesti Vabariigi seadusi.
5.2.    Ostja on kohustatud tasuma tellitud Kaupade või teenuste eest ja need vastu võtma vastavalt käesolevates Eeskirjades kehtestatud korrale. Pärast seda, kui Ostja on otsustanud Kaubale ise järele tulla, peab Ostja nendele järele tulema Eeskirjades toodud tähtaja jooksul.
6.    MÜÜJA ÕIGUSED
6.1.    Müüjal ja nordiclogs.ee-l on õigus tellimus Ostjale ette teatamata tühistada, kui Ostja, kes on valinud Eeskirjade punktides 8.2.1 või 8.2.2 sätestatud makseviisid, ei tasu Kaupade eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
6.2.    Kui Ostja valib Eeskirjade punktis 8.2.3 sätestatud makseviisi, on Müüjal õigus võtta ühendust Ostjaga nordiclogs.ee tellimuses näidatud rekvisiitidel, kui tekib küsimusi tellimuses esitatud info suhtes. Kaupade tarnetähtaega hakatakse sellisel juhul lugema päevast, mil võetakse ühendust Ostjaga. Ostja tellimuse võib ilma ette teatamata tühistada: i) kui Müüjal ei õnnestu Ostjaga ühendust saada 2 (kahe) tööpäevaga tellimuse esitamisest või ii) kui Ostja ei esita Müüjale nõutud teavet Müüja määratud tähtaja jooksul.
6.3.    Müüjal on õigus omal äranägemisel ja ilma Ostja nõusolekuta jaotada ostetavad Kaubad (ostukorvis konkreetselt müüjalt pärit Kaubad) eraldi tellimusteks, välja arvatud juhul, kui Ostja soovib osta ostukorvis olevad Kaubad ühe tellimusena. Sellise jaotuse korral jaotatakse konkreetse tellimuse lisateenuste (nt kohaletoimetamine, jne) maksumus eraldiseisvate tellimuste peale laiali ja arvutatakse iga tellimuse kohta eraldi, ning seetõttu võivad hinnad erineda teenuste hindadest, mis on esitatud konkreetse Kauba kirjelduses. Müüjal on ka teisi õigusi, mis on sätestatud neis Eeskirjades, Privaatsuspoliitikas, teistes nordiclogs.ee dokumentides ja  Eesti Vabariigi õigusaktides.
7.    MÜÜJA KOHUSTUSED
7.1.    Müüja kohustub täitma Ostja tellimusi nendes Eeskirjades sätestatud korras ja suhtlema Ostjaga nordiclogs.ee veebisaidi kaudu ning mitte kunagi suhtlema Ostjaga muude kanalite kaudu, välja arvatud juhul, kui need on Eeskirjades või nordiclogs.ee veebisaidil sõnaselgelt sätestatud. Käesolevaga tunnistavad Ostja ja Müüja sõnaselgelt, et igasugune tellimuse täitmist puudutav suhtlus, mida tehakse mitte nordiclogs.ee veebilehel (süsteemis), ei ole pooltele kohustuslik.
7.2.    Müüja kohustub andma Ostjale nordiclogs.ee süsteemis selgel ja arusaadaval viisil Eesti seadustes nõutud teavet.
7.3.    Müüja ja nordiclogs.ee kohustuvad austama Ostja privaatsust, Ostja Isikuandmeid töötlema vaid Eeskirjade, Privaatsuspoliitika, nordiclogs.ee kasutamise eeskirjades ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.
7.4.    nordiclogs.ee kohustub Ostjat enne tellimuse vormistamist teavitama tellimuse täitmisele oluliste nordiclogs.ee funktsioonide peatamisest või lõpetamisest, samuti Eeskirjade punktides 6.2-6.3 nimetatud muudatustest. Teabe esitamist nordiclogs.ee kontol või nordiclogs.ee e-kaubanduse veebilehel peetakse nõuetekohaseks teavitamiseks. Kui Ostja tellimus on juba täitmiseks vastu võetud, teavitatakse Ostjat selle tellimuse täitmiseks oluliste nordiclogs.ee funktsioonide peatamisest või lõpetamisest Ostja määratud kontaktandmete kaudu (telefoni, SMSi või e-posti teel).
7.5.    Vastavalt Eeskirjade tingimustele kohustub Müüja esitama Ostja tellitud Kauba ja võtma vastu Ostja tagastatud Kauba.
7.6.    Sel juhul, kui Müüja ei saa oluliste asjaolude tõttu tellitud Kaupa Ostjale tarnida, võib nordiclogs.ee pakkuda talle sarnase kauba, mida müüb teine Müüja, teavitades sellest Ostjat tema esitatud kontaktandmete kaudu (telefon, SMS või e-post). Kui Ostja ei nõustu, et konkreetse Müüja kaubad asendatakse teise Müüja poolt müüdud sarnase kaubaga, kohustub Müüja, kes ei suuda Ostja valitud Kaupa kohale toimetada, tagasi maksma Ostjale Kauba eest tasutud raha 14 tööpäeva jooksul, kui on teostatud ettemaks, ja igal juhul tühistama tellimuse.
7.7.    Juhul, kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast pakkumise esitamist kinnitab Ostja ühe nordiclogs.ee e-poe veebisaidil märgitud kontakti kaudu, et ta nõustub Kauba asendamisega teise Müüja kaubaga, kohustub algne Müüja Ostjale raha tagasi maksma toote eest, mida algne Müüja ei suuda tarnida, ja hüvitama hinnavahe.
7.8.    Müüja, kes ei nõustu Ostja nõudmistega, on kohustatud mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Ostja pöördumise saamisest alates esitama Ostjale põhjaliku motiveeritud kirjaliku vastuse.
7.9.    Müüja kohustub täitma teisi Eeskirjades ja Eesti Vabariigi õigusaktides Müüjale pandud kohustusi.
8.    KAUPADE HINNAD, TASUMISE KORD JA TÄHTAJAD
8.1.    Kaupade hinnad on veebilehel nordiclogs.ee märgitud eurodes. Hinnas sisaldub ka õigusaktide alusel kehtiv käibemaks ja muud maksud, kui sellised kohalduvad.
8.2.    Tellitud Kauba eest saab Ostja maksta ühel järgmistest viisidest (valik võib olla piiratud, nii et vastava tellimuse jaoks kasutatavate makseviiside lõplik loetelu on näidatud vastava tellimuse juures):
8.2.1.    internetipangast;
8.2.2.    pangaülekandega;
8.2.3.    sularahas või pangakaardiga kohaletoimetamise / kättesaamise ajal;
8.2.4.    liisingufirmade pakutavad tarbijakrediidi lepingute sõlmimise teenuste kaudu;
8.2.5.    nordiclogs.ee veebilehel nimetatud muudel viisidel.
8.3.    Kui Müüja saab kauba eest makse või saab kinnituse ostu finantseerimise kohta (kui sellist makseviisi rakendatakse ja kui Ostja on valinud Eeskirjade punktides 8.2.4-8.2.5 kehtestatud makseviisi), kinnitatakse Kauba tellimus.
8.4.    Kinnitades Eeskirjad, nõustub Ostja, et Kaupade ostudokumendid, käibemaksuarved, mis on ka Kaupade garantiidokumentideks, võidakse Ostjale esitada füüsiliselt koos Kaupadega või elektrooniliselt Ostja registreerimisvormis nimetatud e-posti aadressil kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarvetele märgitakse Müüja rekvisiidid, valitud Kaubad, nende kogus, allahindlus, lõplik hind, sh kõik maksud, ja muud raamatupidamise korraldamist sätestavates õigusaktides sätestatud andmed.
8.5.    Ostja ostetud kaupade käibemaksuarved võib panna ka Ostja kontole nordiclogs.ee veebilehel alammenüüsse „Minu nordiclogs.ee“ Kui Ostja esitab tellimuse, saab ta „Minu nordiclogs.ee“ lehel näha ja sealt välja printida tellimuslehe – ettemaksuarve.
8.6.    Kauba hind võib pärast Müüja tellimuse kinnitamist muutuda ainult erandjuhtudel. Kui Kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea, ilmsete vigade parandamise või muude Müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste esinemisest, tuleb seda tõendada Müüjal. Kui sellisel juhul ei nõustu Ostja Kauba ostmisega uue hinna eest, võib Ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale nordiclogs.ee kaudu 2 (kahe) tööpäeva jooksul nordiclogs.ee veebilehel näidatud kontaktide kaudu. Kui tellimus tühistatakse selles punktis nimetatud korras, kohustub Müüja tagastama Ostjale kõik tema makstud summad sellise tühistatud tellimuse alusel.
8.7.    Ostukorvi puhul, mille vastava Müüja kõigi toodete koguhind on alla 9,99 euro (koos käibemaksuga, mis sel ajal kehtib õigusaktide alusel), võidakse kehtestada haldustasu 2,99 eurot (sh käibemaksuga, mis sel ajal kehtib õigusaktide alusel). Ostja, kinnitades Eeskirjad, nõustub selles punktis nimetatud haldustasu kohaldamisega ja kohustub selle Müüjale tasuma. Kui Eeskirjades sätestatud juhtudel tagastatakse Ostjale kauba eest raha, tagastatakse talle ka haldustasu, kui Ostja on selle tasunud.
8.8.    Kui Ostja valib mitme erineva Müüja kauba, võib Ostja ostukorvis jagada iga Müüja kauba eraldi ostukorvideks ja moodustada selliste ostukorvide alusel eraldi tellimused. Sellise jaotuse korral jaotatakse konkreetse tellimuse lisateenuste (nt kohaletoimetamine, jne) maksumus eraldiseisvate tellimuste peale laiali, seetõttu võivad hinnad erineda teenuste hindadest, mis on esitatud konkreetse kauba kirjelduses.
9.    KAUBA KOHALETOIMETAMINE
9.1.    Kauba tellimisel saab Ostja valida ühe Kauba kohaletoimetamise viisi, mis on esitatud Müüja müüdava kauba konkreetses pakkumises.
9.2.    Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal kauba kojutoomise teenuse:
9.2.1.    on Ostja kohustatud nimetama täpse Kauba kohaletoimetamise koha;
9.2.2.    on Ostja kohustatud Kauba vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba). Juhul, kui Ostja kaupa ise vastu ei võta, kuigi Kaup on kohale toimetatud nimetatud aadressil, on Müüjal õigus anda Kaup üle Ostja nimetatud aadressil olevale teisele isikule ning Ostjal ei ole õigust esitada Müüjale pretensioone toodete kohaletoimetamise tõttu valele isikule;
9.2.3.    toob Kaubad kohale Müüja või tema volitatud esindaja.
9.3.    Kauba kojutoimetamise teenustasu hulka ei ole arvestatud tellitud Kauba trepist üles toomise tasu – selle teenuse võib Ostja tellida täiendavalt.
9.4.    Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal kauba kättesaamise ühest Eesti postiasutusest:
9.4.1.    saab Ostja Kauba kätte ühest Eesti postiasutusest, makstes seejuures saadetise väljaostu tasu. Kui Ostja ülalpool nimetatud tasu ei maksa, siis tagastatakse Kaup Müüjale;
9.4.2.    tellitud Kaubale tuleb järele minna postiteenuse osutaja määratud tähtaja jooksul, kui postiteenuse osutaja on teavitanud Ostjat e-posti teel või SMS sõnumiga sellest, et Kaubale võib järele minna;
9.4.3.    Kaubale võib järele minna mitte ainult tellimuses nimetatud saaja, vaid ka tellimuse täitmise ajal nimetatud teine isik. Kauba vastuvõtmisel tuleb kaasa võtta ja postiteenuse osutaja töötajale esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (isikutunnistus, pass või autojuhiluba);
9.4.4.    Kauba Eesti postiasutuses vastuvõtmise teenust ei osutata ka neil juhtudel:
(a)    Kui tellitud kauba üldkaal on suurem kui 20 (kakskümmend) kilo.
(b)    Kui Müüjalt tellitud Kauba üldmõõdud ei luba seda teenust osutada.
9.5.    Ostja võib Kauba kätte saada tasuta tulles ise kaubale järele. Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal selle viisi:
9.5.1.    tuleb tellitud kaubale järele minna hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on teavitanud Ostjat e-posti teel sellest, et Kaubale võib järele minna;
9.5.2.    Kauba võib vastu võtta ainult tellimuse esitanud isik või isik, keda on nimetatud tellimuse esitamise ajal. Kauba vastuvõtmisel tuleb kaasa võtta ja nordiclogs.ee töötajale esitada kehtiv isikusamasust kinnitav dokument (isikutunnistus, pass või autojuhiluba).
9.6.    Kui Ostja valib tellimuse esitamise ajal Kauba kohale toimetamise Omniva pakiautomaati, või  DPD saadetiste iseteenindusterminali:
9.6.1.    Omniva pakiautomaatidest või DPD saadetiste iseteenindusterminalidest võib kätte saada Kauba, mis kaalub alla 30 kg. Rohkem kui 30 kg kaaluvat Kaupa pakiautomaatidesse ja saadetiste iseteenindusterminalidesse ei tarnita.
9.6.2.    Pakiautomaati või iseteenindusterminali tuleb Kaubale järele minna postiteenuse osutaja määratud tähtaja jooksul.
9.7.    Kaubakirjelduses nimetatud kohaletoimetamise tähtajad on eeldatavad. Müüja toimetab Kauba Ostjale, juhindudes Kauba tellimuses kinnitatud tähtaegadest. Kaupade tarnetähtajad ei kehti sel juhul, kui Müüja laos ei ole soovitud Kaupu ja Ostjat teavitatakse tema tellitud kaupade puudusest. Kinnitades need Eeskirjad, nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib toodete kohaletoimetamine hilineda ettenägematutel ja Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel. Sellisel juhul kohustub Müüja viivitamata võtma ühendust Ostjaga ja kooskõlastama temaga kohaletoimetamise tähtajad ja muud tingimused. Kui Müüja ei toimeta Kaupa kohale kauba tellimuses määratud tähtaja jooksul ja Pooled ei lepi kokku kauba üleandmise tähtajas, võib Ostja kasutada Eeskirjade punktis 11 sätestatud õigust Lepingust taganeda.
9.8.    Müüja vabastatakse vastutusest kaupade tarnetingimuste rikkumise eest, kui Kaupu Ostjale ei tarnita või tuuakse kohale valel ajal kolmandate isikute, kes ei ole seotud ja/ või on sõltumatud Müüjast, süül või Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel.
9.9.    Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja kontrollima koos kulleriga või kauba füüsilisel kättesaamisel koos nordiclogs.ee või tema volitatud esindajaga saadetise ja Kauba (kaupade) seisukorda ja allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Kui Ostja on allkirjastanud saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse Kaup üleantuks heas seisukorras, ilma kahjustusteta, mille tekkimise põhjus liigitatakse tehasepraakide alla, ja Kauba (kaupade) komplektsuses esinevate puudusteta (selliste, mida saab tuvastada toote välisvaatluse käigus). Kui Ostja märkab, et tarnitud Kauba pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), Kaup (kaubad) on kahjustatud ja / või Kaup on puudulikult komplekteeritud, peab Ostja selle märkima kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendile kulleri juuresolekul või Kaupluses kauba füüsilise kättesaamise ajal nordiclogs.ee või tema esindaja juuresolekul, koostama vabas vormis kaubasaadetise ja / või Kauba rikkumise / mittevastavuse akti. Kui Ostja jätab sellised toimingud tegemata, vabastatakse Müüja vastutusest kauba kahjustuste eest, kui selliste kahjustuste tekkimise põhjuseks ei ole tehasepraak, või Kauba komplekteerimispuuduste eest ainult siis, kui sellised mittevastavused saab tuvastada kauba välise vaatlusega.
9.10.    Kaupade juhusliku hävimise või nende kahjustumise risk läheb Ostjale üle alates hetkest, mil kaup antakse üle Ostjale.
9.11.    Kui tuginedes Eeskirjade punktidele 9.2-9.5., ei võta Ostja Kaupa vastu ettenähtud tähtaja jooksul või neid ei õnnestu anda üle Ostjale ja Ostja oli tasunud Kauba ja selle kohaletoimetamise eest, võtavad esindajad ühendust Ostjaga teise Kaupade kohaletoimetamise aja ja/või viisi kooskõlastamiseks. Kui Ostja kaubale ikkagi järele ei tule või ei õnnestu seda talle üle anda, tagastatakse selline Kaup Müüjale, tellimus tühistatakse ja Ostjale tagastatakse Kauba eest makstud raha, välja arvatud pangatasud, mida kohaldatakse Müüjale pangaülekannete tegemisel, kohaletoimetamistasu, kui seda kohaldati, ja haldustasu, mis on ette nähtud käesolevate Eeskirjade punktis 8.7.
9.12.    Kui vastavalt Eeskirjade punktidele 9.2-9.5 ei võta Ostja kaupu ära sätestatud tähtaja jooksul või neid ei õnnestu Ostjale anda üle ja Ostja ei olnud tasunud Kauba eest, tagastatakse selline kaup Müüjale ja tellimus tühistatakse.
10.    KAUBA KVALITEET JA KASUTAMISSOBIVUS
10.1.    Iga Müüja nordiclogs.ee müüdava Kauba omadused märgitakse iga kauba juures olevasse kirjeldusse.
10.2.    Müüja pakutavad Kaubad on nõuetekohase kvaliteediga. Kaup vastab Lepingu tingimustele, kui:
10.2.1.    Kaup vastab Müüja poolt esitatud kirjeldusele ja omab selliseid omadusi nagu Kaup, mille Müüja on esitanud näidise või mudelina kauba reklaamimisel nordiclogs.ee;
10.2.2.    Kaupa sobib kasutada selleks, milleks vastavat liiki kaupu tavaliselt kasutatakse;
10.2.3.    Kaup vastab kvaliteedinäitajatele, mis tavaliselt on iseloomulikud sama omadusega kaupadele ja mida Müüja saab põhjendatult loota kaubaomaduste ja eseme tootja, selle esindaja või müüja avalikult avaldatu alusel, sh reklaami ja kaupade märgistuste, eseme konkreetsete omaduste poolest.
10.3.    Ei Müüja ega ka nordiclogs.ee ei vastuta selle eest, et Müüja nordiclogs.ee müüdavad kaubad võivad oma suuruselt, vormilt, värvilt või teistelt parameetritelt mitte vastata kauba reaalsele suurusele, vormile, värvile või teistele parameetritele seoses Ostja kasutatava kuvari omaduste või teiste tehniliste põhjustega, mis ei sõltu Müüja tahtest. Kaupade fotod on ette nähtud vaid illustreerimise eesmärkide täitmiseks ja on vaid näitlikud. Originaaltoodete värvid, kirjed, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja / või muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, nii et palume juhinduda tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega. Ostjal soovitatakse läbi lugeda tootekirjeldus.
10.4.    Müüja võib anda erinevatele tootekategooriatele teatud aja kehtiva müügigarantii, mille kestus ja muud tingimused on kirjas selliste kaupade tootekirjeldustes või kaupade eest esitatavatel arvetel, mida käsitletakse garantiikirjana.
10.5.    Müüja antav müügigarantii ei piira tarbijate õigusi, mis kehtivad nende suhtes siis, kui nad on ostnud mittekvaliteetse toote või teenuse.
10.6.    Müüja ei osuta Kaubale müügijärgset garantiiteenindust (välja arvatud Kauba lihtsad ülevaatused, mis ei vaja eriteadmisi):
10.6.1.    kui garantiiteenindust teostav keskus on Eesti Vabariigist väljapool, korraldab Müüja Kaupade saatmise sellisesse keskusesse;
10.6.2.    kui garantiiteenindust teostav keskus on Eesti Vabariigis, suunatakse Ostja sellisesse keskusesse.
10.7.    Teabele, mis on salvestatud andmekandjatele, garantii ei kehti. Andmete kadumise või taastamise kulusid ei hüvitata.
10.8.    Neil juhtudel, kui konkreetsetele Kaupadele on õigusaktidega sätestatud teatud kindel tarbimiskõlblikkuse tähtaeg, siis kohustub Müüja müüma sellised kaubad Ostjale nii, et talle antaks reaalne võimalus kasutada neid kaupu enne tarbimiskõlblikkuse tähtaja lõppu.
11.    ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA NING KAUPADE TAGASTAMISE JA VAHETAMISE KORD
11.1.    Õigus Lepingust taganeda ja õigus Kauba asendamisele
11.1.1.    Tarbijast Ostjal on õigus põhjuseid nimetamata 14 (neljateistkümne) päeva jooksul (alates punktis 11.1.3 nimetatud hetkest) taganeda Lepingust, teavitades sellest Müüjat või nordiclogs.ee-d, kes teavitab Müüjat Ostja otsusest Lepingust taganeda. Nimetatud õiguse kasutamine toimub vastavalt võlaõigusseaduse sätetele (VÕS §-d 56, 56¹, 56², 56³).
11.1.2.    VÕS §-s 56 sätestatud Tarbija taganemisõigus puudub VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud juhtudel. Muuhulgas (piiramata teisi VÕS § 53 lg-s 4 sätestatud aluseid) puudub Tarbijal Lepingust taganemise õigus juhul, kui:
(a)    Kaup on valmistatud arvestades Tarbija isiklikke vajadusi;
(b)    Kaup on valmistatud Tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
(c)    Kaup on kiiresti riknev või vananev;
(d)    Kaup on üle antud suletud pakendis, see on pärast kohaletoimetamist avatud ning ei ole seetõttu kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;
(e)    Kaubaks on ajalehed, ajakirjad või muud perioodiliselt ilmuvad väljaanded, välja arvatud kui selliste Kaupade tellimiseks on sõlmitud kestvusleping;
(f)    Kaubaks on suletud ümbrises audio- ja videosalvestised või arvutitarkvara, kui Tarbija on ümbrise avanud.
11.1.3.    Lepingust taganemise õiguse 14 (neljateistkümne) päeva pikkust tähtaega arvestatakse alljärgnevalt:
(a)    kui sõlmitakse müügileping, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte tellitud Kauba;
(b)    kui Ostja on ühe tellimusega tellinud enam kui ühe Kauba erinevatelt Müüjatelt ja Kaubad tuuakse kohale eraldi, siis algab taganemisõiguse kasutamise tähtaeg iga Müüja suhtes eraldi alates sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte vastava Müüja Kauba;
(c)    kui Kaup toimetatakse kohale erinevate partiide või osadena, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte viimase partii või osa;
(d)    kui sõlmitakse leping Kaupade regulaarse tarnimise kohta teatud ajavahemikul, siis sellest päevast, kui Ostja või tema nimetatud isik, välja arvatud vedaja, saab kätte esimese Kauba.
11.1.4.    Ostjal on Lepingust taganemisel õiguse korral alternatiivselt õigus vahetada ostetud kaup analoogsete teiste mõõtude, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega kauba vastu. Kui kauba vahetamisel tekib hinnavahe, siis on Ostja kohustatud arveldama Müüjaga ümberarvestatud hindade järgi. Ostja teade, et ta soovib kasutada ostetud Kauba vahetamise õigust, tuleb saata analoogselt Lepingust taganemise avaldusega.
11.2.    Lepingust taganemise ja Kauba vahetamise kord
11.2.1.    Tarbijast Ostjal on õigus pöörduda Müüjaga sõlmitud Lepingust taganemiseks otse konkreetse Müüja poole, kellelt toode osteti, või nordiclogs.ee poole.
11.2.2.    Kui Tarbija teavitab Lepingust taganemisest nordiclogs.ee-d, siis teeb Tarbija seda ühel alljärgnevatest viisidest:
(a)    täites Lepingust taganemise näidisvormi, mis on kättesaadav SIIN: NORDICLOGS.EE KAUDU SÕLMITUD MÜÜGILEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS, ning saates selle e-kirjaga aadressile info@nordiclogs.ee või
(b)    esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse, milles on kirjas tema soov Lepingust taganeda.
11.2.3.    Saanud Ostja teate, saadab Kaup24.ee viivitamata välja kinnituse teate saamise kohta ja teavitab Müüjat.
11.2.4.    Kui Ostja taganeb Lepingust enne, kui Kaup talle tarnitakse, peab Ostja teavitama sellest e-kirja teel aadressil info@nordiclogs.ee, telefonil +372 5056014 või jättes sõnumi nordiclogs.ee veebilehel KONTAKTID kättesaadava vormi kaudu. Ostja teavitus vormistatakse kui Lepingust taganemine ja sellest teavitatakse Müüjat.
11.2.5.    Ostja on kohustatud Kauba tagastama mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest. Ostja võib Kauba tagastada, saates selle aadressil Palu tn 9, 68604 Valgamaa, tagastades selle kullerite kaudu või otse Müüjale või posti teel. Kaup tuleb tagastada Müüjale aadressil, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale esitatud arvel. Raskete kaupade Müüjale tarnimise (Kauba kvaliteedi hindamiseks, muutmiseks, parandamiseks või tagastamiseks) kord ja tingimused lepitakse Ostja ja Müüja vahel eraldi kokku nordiclogs.ee kaudu telefoni või e-posti teel või Ostja toimetab kauba ise otse Müüjale.
11.2.6.    Kui Ostja kasutab Lepingust taganemise õigust, tagastatakse raha talle 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast taganemisavalduse kättesaamist tingimusel, et tagastatud Kaup on Müüjani jõudnud ning vastab tagastamise tingimustele. Raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisti.
11.2.7.    Lepingust taganemise korral tagastatakse Ostjale: kauba hind, vajadusel haldustasu, kui seda kohaldati, ning tarbija kantud asja kättetoimetamise kulud. Kui Ostja on valinud Müüja poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest Kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
11.2.8.    Kui Ostja soovib kasutada Kauba asendamise õigust, siis kohustub Müüja, kui ta on Kauba kätte saanud ning see vastab käesolevas peatükis sätestatud nõuetele, selle vahetama Ostja nimetatud kuju, suuruse, värvi, mudeli või komplektsusega Kauba vastu. Kui Müüjal ei ole vahetamiseks sobivat Kaupa, siis tagastab ta Ostjale Kauba eest tasutud raha vastavalt käesoleva peatüki sätetele.
11.3.    Tarbijast Ostja õigused ja kohustused Lepingust taganemisel
11.3.1.    Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav Kaup olema esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente).
11.3.2.    Ostja kannab Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
11.3.3.    Kõik ostetud esemega kaasas olevad kingitused tuleb tagastada samal ajal, välja arvatud juhul, kui ostetud ese tagastatakse selle kvaliteedi puuduste tõttu ning sellega kaasas olevad kingitused on oma olemuselt ostmise aja ja puudusega eseme avastamise kuupäeva vahel ära tarvitatud või aegunud, st sellise kingituse kasutamistähtaeg on lõppenud.
11.3.4.    Kauba tagastamisel peab Ostja märkima saatja aadressi ja pakendama kauba korralikult, et see ei saaks saatmise ajal viga. Müüja ei vastuta saadetiste eest, mille on Ostja valesti pakkinud, valesti märkinud aadressi, samuti kui saadetised lähevad Müüjale tagastamise ajal kaduma või kahjustatakse.
11.3.5.    Kui Ostja on ostnud kaubakomplekti ning komplektis sisalduvad Kaubad kuuluvad olemuslikult kokku, peab ta tagastama Müüjale kogu kaubakomplekti, s.o. tagastamisõigus kehtib Ostjale vaid siis, kui on tagastatud kõik komplekti kuuluvad tooted. Juhul, kui vähemalt üks komplektis sisalduvatest kaupadest ei vasta tagastamisele seatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda kogu tagastatud kaubakomplekti vastuvõtmisest.
11.3.6.    Ostjal on õigus kogu ostuhinna tagastamisele üksnes juhul, kui Ostja on enne Lepingust taganemist kasutanud Kaupa üksnes viisil, mis on vajalik Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu lubataks Ostjal tavapäraselt teha tavapoes. Kui Ostja on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, sõltumata oma süüst või vabandatavusest. Sama kehtib juhul, kui Ostja on kaupa kahjustanud või hävitanud. Nimetatud juhtudel on Müüjal õigus tasaarvestada Ostja nõudega summa, mis vastab Kauba parandamis-, asendamis- või uueväärseks taastamise kuludele või objektiivselt põhjendatud kahjule.
11.4.    Nõuetele mittevastava kauba vahetamise ja tagastamise erisused
11.4.1.    Kui Ostja soovib tagastada Kaupa, mis ei vasta Lepingu nõuetele, siis müüdud Kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed Kaubad vahetatakse ja tagastatakse, juhindudes Eeskirjades sätestatud korrast ning võttes arvesse Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid. Nimetatud juhul ei kohaldata Lepingust taganemise 14-päevast tähtaega.
11.4.2.    Kui Ostja soetas nõuetele mittevastava kvaliteediga Kauba ja on selle ära märkinud kauba üleandmise-vastuvõtmise dokumendis või väljendub kauba nõuetele mittevastav kvaliteet tootmisdefektina, mis oli Kauba ostmise ajal, või tootja nimetatud spetsifikatsioonidele mittevastavusena, siis võib Ostja kauba tagastada ja nõuda omal valikul:
(a)    et Müüja kõrvaldaks tasuta mõistliku aja jooksul Kauba puudujäägid, kui puudujääke on võimalik kõrvaldada;
(b)    et vastavalt alandataks ostuhinda;
(c)    et Kaup vahetataks analoogse nõuetele vastava kvaliteediga kauba vastu, välja arvatud juhul, kui puudujäägid on väikesed või tekkisid Ostja süül;
(d)    tasutud hinna tagastamist, kui nõuetele mittevastava kvaliteediga kauba müümine on lepingu oluline rikkumine.
11.4.3.    Ostja võib valida ainult ühe Eeskirjade punktis 11.4.2 nimetatud oma õiguste kaitsmise viisi. See ei piira Tarbijast Ostjal mitme õiguskaitsevahendi korraga kasutamist ulatuses, milles nende samaaegne kohaldamine on võimalik. Oma valiku on Ostja kohustatud avaldama, tagastades kauba Müüjale. Kui Ostja on valinud punktis 11.4.2 sätestatud viisi ja Müüjal ei ole võimalik seda ellu viia, siis pakub Müüja teise punktis 11.4.2 ette nähtud viisi. Ostjal ei ole õigust muuta juba valitud õiguste kaitsmise viisi. Ostjal ei ole õigust Lepingust taganeda, kui kauba puudujääk on väheoluline.
11.4.4.    Ostjale tagastatakse kauba hind, vajadusel haldustasu, kui seda kohaldati, kauba kohaletoimetamise tasu, Kauba tagastamise kulusid ei hüvitata.
11.4.5.    Kui Ostja soovib tagastada kauba, siis tuleb järgida alljärgnevaid tingimusi:
(a)    teavitada sellest Müüjat faktuurarvele märgitud kontaktil või nordiclogs.ee e-posti teel info@nordiclogs.ee, teatisesse tuleb märkida tagastatavad kaubad;
(b)    esitada kauba soetamist tõendav dokument ja garantiid kinnitav dokument (kui see oli väljastatud);
(c)    esitada vabas vormis taotlus ja esitada see Müüjale või nordiclogs.ee.
11.4.6.    Õigust tagastada nõuetele mittevastava kvaliteediga kaubad võib Ostja kasutada kauba soetamise dokumendile märgitud müügigarantii kestuse jooksul, mille sätestab Müüja, kellelt Ostja kauba soetas. Eeltoodu ei piira Tarbijast Ostja õigusaktidest tulenevat õigust tugineda Kauba Lepingu tingimustele mittevastavusele kahe aasta jooksul alates Kauba Tarbijast Ostjale üleandmisest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale (vt p. 12.1 ning VÕS § 218 lg 2).Ostja on kohustatud tasuma kauba kohaletoimetamise ning kauba tagastamise eest ja kui Müüja on veendunud, et Kaup on tagastatud nõuetele mittevastava kvaliteedi tõttu, siis peab ta hüvitama Ostjale Kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kulud, välja arvatud Eeskirjades sätestatud erandjuhtudel.
11.4.7.    Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on kätte saanud Ostja teatise nõuetele mittevastava kauba kohta, tingimusel, et Ostja on Kauba Müüjale tagastanud. Kui Ostja ei ole Müüjale kaupa tagastanud, siis arvestatakse selles punktis nimetatud tähtaega Kauba Müüjale tagastamise päevast. Nende eeskirjade kinnitamisega väljendab Ostja oma nõusolekut, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisti.
11.4.8.    Raha ei tagastata selle kauba eest, mis on sihilikult või ettevaatamatuse tõttu rikutud (rikutud keemiliste ainetega, veega, lahtise leegiga, kõrge temperatuuriga, teravate objektidega jne) või kui on rikutud Kauba kasutamise või hoidmise eeskirju või on Kaupa kasutatud ebaõigesti või mitte otstarbekohaselt.
11.4.9.    Eraldi eeskirjad nõuetele mittevastava kvaliteediga Kauba tagastamise kohta võib Müüja kindlaks määrata koos Kaubaga esitatavates garantiidokumentides. Taolisi Müüja poolt kohandatavaid Kauba tagastamise eeskirju rakendatakse sel määral nagu need ei ole vastuolus käesolevate Eeskirjadega. Kui ilmnevad erisused käesolevate Eeskirjade ja Müüja poolt kehtestatud vastavate Eeskirjade vahel, siis tuleb eelistada käesolevaid Eeskirju.
11.5.    Kauba vahetamine ja tagastamine, kui kohale toodi vale kaup
11.5.1.    Kui Ostjale on kohale toimetatud vale Kaup, siis on Ostja kohustatud viivitamatult, kuid hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul teavitama sellest nordiclogs.ee-d  e-postiga info@nordiclogs.ee või helistama telefoninumbril +372 5056014. Kui on saadud teave selle kohta, et kohale on toimetatud vale Kaup, siis vahetab Nordic Logs OÜ /nordiclogs.ee selle välja. Sel juhul, kui Müüjal tellitud Kaupa ei ole, siis tagastab ta Ostjale Kauba eest tasutud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on kätte saanud Ostja teatise lepingu katkestamise kohta, kui aga Ostja ei ole Müüjale Kaupa tagastanud, siis arvestatakse selles punktis nimetatud tähtaega Kauba Müüjale tagastamise päevast. Nende eeskirjade kinnitamisega väljendab Ostja oma nõusolekut, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisti. Sel juhul on Ostja nõus, et nordiclogs.ee soovitaks talle sarnast või analoogset Kaupa, mida müüb teine Müüja. Müüja, kes toimetas Ostjale ebasobiva Kauba ja kellel ei ole Ostja tellitud Kaupa, kui Ostja on nordiclogs.ee veebilehel märgitud kontaktidel väljendanud oma nõusolekut nordiclogs.ee pakkumisega soetada analoogne või sarnane Kaup teiselt Müüjalt.
11.6.    Müüja kohaldatav raha tagastamise lisagarantii
11.6.1.    Kui Kauba Müüjaks on Nordic Logs OÜ, siis on pärast 14 (neljateistkümne) päeva möödumist, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) päeva pärast Kauba üleandmist või kättesaamist  Ostjal õigus Müüja poolt Ostjale tagatud täiendavale raha tagasimaksegarantiile, kui kõik tagastatud kaubad on autentsete etikettide, kaitsekilede ja originaalpakendiga, ühekordne kaubapakend ei ole kahjustatud, st Kaubad pole kaotanud müügivälimust. Ostjale, kes osaleb eraldi lojaalsusprogrammides, mis pakuvad täiendava raha tagastamise garantii soodsamaid tingimusi, kohaldatakse selliste lojaalsusprogrammide sätteid, muuhulgas võivad lojaalsusprogrammide liikmetele kohalduvad Lepingust taganemise tähtajad olla ka pikemad kui 30 päeva.
11.6.2.    Müüjal on õigus nordiclogs.ee konkreetse toote kirjelduses ette näha täiendav raha tagastamise garantiiperiood ning selle kasutamise tingimused. Kõikidel juhtudel rakendatakse täiendav raha tagastamise garantii (kui seda rakendab Müüja konkreetse toote suhtes) mutatis mutandis vastavalt Eeskirjade punktides 11.1–11.3 sätestatule. Kavatsusest kasutada seda garantiid (kui kohaldatakse) on Ostja kohustatud teavitama Müüja poolt määratud garantiiperioodi jooksul Kauba Ostjale üleandmise päevast. Teade edastatakse e-posti aadressil info@nordiclogs.ee ning teatisesse tuleb märkida tagastatavad Kaubad.
11.6.3.    Punktis 11.6 sätestatud õiguse kasutamise korral kannab Ostja kõik kauba tagastusega seotud kulud ja riski. Igal juhul tuleb kaup tagastada Müüjale enne, kui lõpeb sellise garantii periood, mida arvestatakse kauba kohaletoimetamise või kättesaamise päevast.
11.6.4.    Ostjal on õigus tagastada kaubad, edastades need nordiclogs.ee veebilehel nimetatud aadressil või andes üle otse Müüjale.
11.6.5.    Kui Ostja on kasutanud täiendavat raha tagastamise garantiid, tagastab Müüja raha Ostjale 30 päeva jooksul Kauba Müüjale tagastamise päevast.
12.    MÜÜJA VASTUTUS JA OSTJA ÕIGUSKAITSEVAHENDID
12.1.    Müüja vastutab Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Kui Ostja on Tarbija, vastutab Müüja Kauba Lepingu tingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates Kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijaga sõlmitud Lepingu puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates Kauba ostjale üleandmisest ilmnenud mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.
12.2.    Kui Müüja rikub enda kohustusi, on Ostjal õigus vastavalt Eeskirjade tingimustele kasutada VÕS §-s 101 nimetatud õiguskaitsevahendeid, s.t. nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda Lepingust või Leping üles öelda, alandada hinda või Müüja rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist. Õiguskaitsevahendite kasutamisele kohaldatakse punktis 11.4.3 sätestatut.
12.3.    Müüja vastutus on piiratud Ostjale tekitatud otsese varalise kahjuga. Ostja saamata jäänud tulu ja mittevaraline kahju ei kuulu hüvitamisele.
12.4.    Vastutuse piirangud ei kehti ulatuses, milles õigusaktidest tulenevalt ei ole võimalik Müüja vastutust piirata, sealhulgas Müüja tahtliku ja raskest hooletusest tekitatud rikkumise korral ning juhul, kui põhjustatakse Ostja surm või kahjustatakse tema tervist.
12.5.    Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega, Privaatsuspoliitikaga, nordiclogs.ee kasutamise eeskirjadega, kuigi selline võimalus tal oli.
12.6.    Kui nordiclogs.ee-s on esitatud viited kolmandate isikute veebilehtedele, ei taga nordiclogs.ee, et nendel linkidel klõpsates on kuvatav teave õige, täielik või täpne. Kolmandate isikute esitatud teabe sisu, selle õigsuse, põhjalikkuse ja täpsuse eest vastutavad kolmandad isikud. nordiclogs.ee ei ole kohustatud kontrollima edastatavat või säilitatavat välisinfot või määrama kindlaks ebaseaduslikud tegevused.
12.7.    nordiclogs.ee ei vastuta Ostja ja Müüja, kelle kaupu või teenuseid Ostja tellib nordiclogs.ee-d kasutades, kohustuste nõuetekohase täitmise eest, kui Müüjaks on muu isik kui Nordic Logs OÜ.
13.    NORDICLOGS.EE KASUTATAVAD TURUNDUSVAHENDID
13.1.    Müüja võib oma äranägemisel algatada nordiclogs.ee-s erinevaid kampaaniaid ja mänge.
13.5.    nordiclogs.ee-l on õigus ühepoolselt ette hoiatamata muuta kampaaniate ja mängude tingimusi, samuti need tühistada. Igasugused kampaaniate tingimused ja kauba eest tasumisel kasutamise muudatused või tühistamised kehtivad muudatuste vastuvõtmise (tühistamise) hetkest.
14.    TEABEVAHETUS
14.1.    Kogu kommunikatsioon, mis on seotud Kaupade soetamisega nordiclogs.ee kaudu, toimub Kauba Müüjast olenemata nordiclogs.ee kaudu, kasutades nordiclogs.ee veebilehel nimetatud kontaktandmeid. Sel juhul, kui Ostja ja Müüja peavad suhtlust, mis on seotud kaupadega, teisiti kui nordiclogs.ee kaudu, ei võta nordiclogs.ee vastutust ja riski, mis võib tekkida sellise kommunikatsiooni tõttu.
14.2.    nordiclogs.ee, tuginedes käesolevate Eeskirjade, nordiclogs.ee kasutamise eeskirjade ja Privaatsuspoliitikaga sätestatud korrale, edastab kõik teated Ostja registreerimise ajal või kauba tellimise ajal nimetatud e-posti aadressil või SMS sõnumiga tema nimetatud kontakttelefonil.
15.    LÕPPSÄTTED
15.1.    Käesolevatele Eeskirjadele ning Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
15.2.    Kõik vaidlused, mis tekivad seoses Eeskirjade või Lepinguga, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul, lahendatakse vaidlused tarbijavaidluste komisjonis või Eesti Vabariigi kohtutes.
15.3.    Sel juhul, kui Ostja ei nõustu Müüja koostatud ja nordiclogs.ee-le edastatud vastusega Ostja kirjalikule pretensioonile, võib Ostja (füüsiline isik, tarbija) oma taotluse/kaebuse seoses nordiclogs.ee-s Müüjalt ostetud kaubaga edastada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, tel: 620 1707 (tarbijate nõustamine), 667 2000 (üldinfo), e-post: info@ttja.ee.või täita taotluse vorm ODR platvormis https://ec.europa.eu/odr/.

Shopping Cart